Waza List

MUSOU JIKIDEN EISHIN-RYU WAZA LIST
無雙直傳英信流居合道業

Seiza

1. Mae   
2. Migi 
3. Hidari
4. Ushiro
5. Yaegaki 
6. Ukenagashi 
7. Kaishaku
8. Tsukekomi 
9. Tsukikage
10. Oikaze
11. Nukiuchi
正座の部

八重垣
受流
介錯
附込
月影
追風
抜打

Tatehiza

1. Yokogumo
2. Toranoissoku
3. Inazuma 
4. Ukigumo
5. Oroshi
6. Iwanami
7. Urokogaeshi
8. Namigaeshi
9. Takiotoshi
10. Makkou
立膝の部

横雲
虎一足
稲妻
浮雲

岩波
鱗返
浪返
滝落
真向

Okuiai-Iwaza

1. Kasumi 
2. Sunegakoi
3. Kozume
4. Kowaki
5. Shihougiri
6. Tanashita
7. Ryouzume
8. Torabashiri
奥居合居業の部


脛囲
戸詰
戸脇
四方切
棚下
両詰
虎走

Okuiai-Tachiwaza

1. Yukizure
2. Tsuredachi
3. Soumakuri
4. Soudome
5. Shinobu
6. Yukichigai
7. Sodezurigaeshi
8. Mon’iri
9. Kabezoe
10. Ukenagashi 
11. Itomagoi 
奥居合立業の部

行連
連達
惣捲
惣留
信夫
行違
袖摺返
門入
壁添
受流
暇乞

Touhou

1. Maegiri
2. Zengogiri
3. Karatake
4. Kiriage
5. Shihougiri
6. Kissakigaeshi
7. Karigane
大日本居合道刀法

前切
前後切
幹竹
切上げ
四方切
切先返し
雁金